Varför ska jag vara medlem i Hagaby Villaägareförening?

Verksamheten i föreningen är i högsta grad ideell, bl.a. har vi helt slopat styrelsearvoden och lotterier hjälper till att hålla kostnaderna nere för årsmöten och övriga arrangemang. Det gör att vi önskar så många medlemmar som möjligt och vi hoppas givetvis att du vill vara med. Vi tar gärna emot synpunkter eller idéer på vad vi ska jobba med för att göra Hagaby till ett ännu bättre område att bo och trivas i. Nedan finns några exempel på vad vi jobbat med senaste åren.

Hagaby Villaägareförening har bland annat under de senaste åren:

- aktivt bidragit till att lekplatsen vid Kumlins väg rustats och att en boulebana anlagts i området.

- placerat ut till föreningen tre st skänkta sittgrupper vid lekplatsens nedre del samt fått Örebro Kommun att placera en ny sittgrupp vid lekplatsens övre del. Sittgrupperna, som renoverats under 2011, används flitigt och kommer även till användning vintertid för fikapauser vid den intilliggande pulkabacken.

- jobbat för bullerskydd längs järnvägen och har nu genom otaliga möten och skrivelser lyckats få Trafikverket att prioritera sträckan genom Hagaby. Arbetet att uppföra en bullerskärm är klart och Hagaby Villaägareförening lyckades dessutom påverka så att bullerskärmen uppfördes i Lecamaterial istället för trä som var Trafikverkets ursprungliga plan.

- förmått Örebro Kommun att börja bygga en bullervall mot motorvägen från järnvägsviadukten och ett stycke västerut.

- jobbat för säkrare trafik i området. Vi har dels satt upp egna upplysningsskyltar om att köra försiktigt i området men även påverkat så att Örebro Kommun uppfört tydligare skyltningsportaler vid infarten på Törngatan och även uppfört hinder för fordonstrafik på områdets gång- och cykelbanor kring lekplatsen. Vi har också ombesörjt att hastighetsmätningar utförts längs Törngatan samt att väjningsplikt införts vid utfart från Hagaby via Törngatan. Allt i syfte att göra trafiken säkrare samt eliminera trafikfällor.

- jobbat tillsammans med Miljökontoret för att identifiera och åtgärda utsläpp av lösningsmedel från verksamheter på Holmens Industriområde.

- aktivt bevakat vad som kommer att hända med före detta Mannatorpsterminalen genom att ta initiativ till möten med både tidigare privata ägaren samt även med högsta ansvarige politiker från Programnämnd Samhällsbyggnad eftersom Örebro Kommun nu står som ägare till fastigheten.

- startat traditionen kring Hagabydagen då målet är att få Hagabyborna att träffas under trevliga former en höstlördag. Arrangemanget brukar vara välbesökt och uppskattat.

- jobbat fram rabattavtal med lokala företag till förmån för medlemmarna. Vi har koncentrerat oss på företag inom branscher som har med villaägandet att göra. Det finns både lokala avtal och avtal som gäller i hela landet. 

- arrangerat årliga Miljövandringar i Hagaby där vi bjudit in organisationer som exempelvis Örebro Kommun, Polisen och Trafikverket för att ta upp punkter som vi vill lyfta fram, både positiva och negativa. Detta har varit mycket framgångsrikt och ett flertal både stora och små åtgärder i Hagaby har kunna genomföras tack vare detta initiativ.

- engagerat oss i en sammanslutning av föreningar och organisationer som heter Områdesgrupp Norr. Där ingår vi bland annat i en stadsbyggnadsgrupp som bevakar stadsplanefrågor på norr och har regelbundna möten bland annat med Örebro Kommuns biträdande stadsarkitekt.

- deltagit i samrådsmöten gällande förslaget till ny översiktsplan för Örebro Kommun samt inlämnat skrivelser med synpunkter på förslaget som påverkar Hagabyborna.

Vi planerar också att under närmsta framtiden fokusera på att:

- underhålla denna internethemsida för att möjliggöra ytterligare en källa till informationsspridning.

- jobba för att åstadkomma ett bullerskydd längs hela motorvägssträckningen norr om Hagaby- bevaka Örebro Kommuns förslag till översiktsplan

- jobba aktivt med de frågor som medlemmarna vill att föreningen ska prioritera.

Hur blir jag medlem?

Först och främst ska Du bo i Hagaby. Det är ett krav enligt våra stadgar. Du blir medlem genom att betala in årsavgiften 100:-, som avser hela hushållet, till föreningens Plusgirokonto 441017-1. Glöm inte att uppge namn och din adress i Hagaby. Har du frågor eller vill ha mer information inför ditt medlemskap? Du kan skicka frågorna via e-post till info@hagabyvillaagareforening.se  Välkommen som medlem!