Det här är några frågor som Hagaby Villaägareförening jobbar med just nu:


Grannsamverkan

 

Vi har initierat ett arbetet med mål att åstadkomma Grannsamverkan på bred front i Hagaby. Med en väl fungerande Grannsamverkan minskar risken för inbrott med i snitt 26 % enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Grannsamverkan är ett mycket enkelt sätt att hjälpa till att förebygga brott. Anmäl dig till e-postadressen grannsamverkan@hagabyvillaagareforening.se med namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Mer information finns på även hemsidan för grannsamverkan http://samverkanmotbrott.se
Bullerskydd längs motorvägen


Motorvägsbuller stör många i Hagaby och tenderar att öka i takt med ökande trafikmängd. Det är Trafikverket som är väghållare och således ansvarar för de störningar vägen orsakar. Vi jobbar dock på två fronter: både för att Örebro Kommun ska fortsätta byggnationen av den påbörjade bullervallen västerut från järnvägen samt att Trafikverket ska ta sitt ansvar och upprätta bullerskydd längs hela motorvägssträckan norr om Hagaby.

Örebro Kommuns översiktsplan


Vi bevakar aktivt vad som kommer att hända i vårt närområde, bl.a. kommunens planer på ny godsjärnvägssträckning genom Örebro, något som vi har starka invändningar mot. Med lite sunt förnuft är det lätt att inse att en godsjärnväg inte överhuvudtaget ska dras genom en stad utan förläggas långt utanför tätorten. Speciellt som den absoluta majoriteten av godset inte ens ska till Örebro utan bara passera på sin väg till andra destinationer. Örebro Kommun tycks ha förblindats i sin ambition att åstadkomma en snabbtågslänk mellan Oslo och Stockholm, till den grad att man föreslår att låta sina kommuninvånare plågas av en ny godsjärnväg. Örebro Kommun har egenintressen i och med att man är delägare i bolaget som försöker marknadsföra snabbtåget. Snabbtåg kan vara OK, men inga desperata förslag att låta en ny godsjärnväg klyva staden - igen - bara på en annan ledd och andra invånade som kommer att störas. Här anser vi att Örebro Kommun borde skämmas och istället ta sitt förnuft till fånga och nyttja det järnvägsreservat för godstrafik som funnits sedan årtionen tillbaka med en föreslagen sträckning långt utanför Örebro med omnejd. Nu när man har chansen! Hagaby Villaägareförening har inlämnat synpunkter på översiktsplanen, publicerat en debattartikel samt även deltagit i inslag i media, bl.a. SVT men även lokala media. Det hela blir också mycket märkligt och tvetydigt när frågan ställdes till de politiska partierna i samband med senaste valet. Då visar det sig att de allra flesta partier är eniga med oss och alltså EMOT det förslag som finns i Örebro Kommuns översiktsplan!? Det visar att vårt arbete behöver fortsätta för att sätta stopp innan Örebro Kommun försöker införa något "i smyg" som kommer att bli en mycket negativ miljöaspekt för alla berörda invånare, inte bara för nuvarande generationer utan även för framtida generationer under all överskådlig framtid.


Det här är exempel på frågor som Hagaby Villaägareförening har jobbat aktivt med:


Bullerskärm längs järnvägen

 

Vi har under många år jobbat aktivt för att få ett bullerskydd längs järnvägen genom Hagaby. Genom otaliga skrivelser och möten med både Örebro Kommun, Miljökontoret och Banverket lyckades vi få Banverket att prioritera upp sträckan genom Hagaby. Vi har också påverkat så att bullerskärmen uppfördes i Lecamaterial istället för trä som var Banverkets ursprungliga plan. Några av fördelarna med detta material är mer beständigt mot väder/fukt/ röta/torka och därigenom ökad livslängd och minskat underhållsbehov, stabilare för att klara vinddrag exempelvis från passerande tåg, ökad bullerdämpningsförmåga, ljudabsorberande yta istället för ljudreflekterande samt inte minst samma bullerdämpande egenskaper under hela livslängden. Att det dessutom är ett rent naturmaterial (brända lerkulor) som närproduceras (skärmelementen tillverkas i Arboga) gör ju saken ännu bättre även ur miljösynpunkt. För att erhålla drägliga ljudnivåer krävdes att bygghöjden på bullerskyddet blev 3 meter över rälsöverkant. Skärmen färgades i röd nyans (typ Falu rödfärg) och har ett skärmkrön bestående av nockpannor i tegel. Ritningarna, som även visades på årsmötet i maj 2009, var ute på grannsamråd under sommaren 2009 och beviljades bygglov av Örebro Kommun utan justeringar i augusti 2009. Vi lyckades tyvärr inte förmå Banverket att bygga ett bullerskydd genom hela Hagaby. En kortare sträcka på ca 75 meter vid vändplanen på Törngatan fick tyvärr inte en bullerskärm utan där uppfördes istället en bullervall.


Arbetet att uppföra bullerskärmen startade 31 maj 2010 och enligt den initiala tidplanen skulle skärmen stå klar

för slutbesiktning 6 augusti 2010. Entreprenören blev dock försenade beroende på att fundamentslagningen

tog längre tid än beräknat eftersom förekomsten av bergblock och storsten var större än förväntat. Den tidigare geologiska undersökningen i samband med projekteringen visade heller inte på denna förekomst. Problemen visade sig finnas längs hela sträckan. Man enades först om en alternativ metod för fundamenten på de ställen där större stenar förekom. Primärt skulle man gräva upp stenar upp till en viss storlek. Sekundärt skulle man låta större bergblock ligga kvar och gjuta fundamentet ovanpå. Dock insåg man på grund av banvallens funktion och hållfasthet samt även grundvattennivån att inte heller den alternativa metoden var genomförbar. Därför tog Trafikverket fram ytterligare metoder för grundläggningen som inte krävde grävarbete längs banvallen. Trafikverket och Hagaby Villaägareförening förde en dialog under hela arbetets gång. Trafikverket arrangerade även ett informationsmöte för att berätta varför arbetet dragit ut på tiden och informerade även om de nya grundläggningsmetoderna för de återstående delsträckorna. Informationsmötet genomfördes 14 december 2010. Arbetet med bullerskärmen fortsatte under vintern och våren 2011. Parallellt med arbetena kring bullerskärmen skedde även uppförandet av bullervallen. Uppförandet av bullerskärmen är klart och slutbesiktning skedde 3 oktober 2011, där Hagaby Villaägareförening även deltog.Områdesgrupp Norr


Vi engagerade oss i en sammanslutning som heter Områdesgrupp Norr, vilket var en sammanslutning av föreningar och organisationer som utbytte erfarenheter och jobbade tillsammans för ännu bättre norra stadsdelar i Örebro. Bland annat ingick vi i en stadsbyggnadsgrupp som bevakade stadsplanefrågor på norr och hade regelbundna möten med bl.a. Örebro Kommuns biträdande stadsarkitekt. Inom Områdesgrupp Norr bidrog Hagaby Villaägareförening bland annat aktivt till att identifiera och sammanställa en förteckning över upplevt otrygga platser på Norr. Materialet överlämnades till Örebro Kommun i februari 2010 för att åstadkomma förbättringar i form av åtgärder, såsom exempelvis ändrad utformning och belysning. I vårt närområde handlar det bland annat om de gång- och cykeltunnlar som är belägna i Hagabys ytterkanter och som till stor del även används som skolväg för barn och ungdomar i vårt område. Vid ett gemensamt prioriteringsmöte erhölls besked att Örebro Kommun ämnade vitmåla taken i samtliga aktuella tunnlar på norr. Tunnlarna vid Svampen försågs dessutom med nya belysningsarmaturer samt tunneln vid fd Hagaby Skola utrustades med starkare lampor i de befintliga armaturerna. I början av 2015 meddelade dock Örebro Kommun att man inte längre tänkte avsätta några resurser eller medel för att möjliggöra för Områdesgrupp Norr att kunna existera. Sista mötet inom Områdesgrupp Norr hölls tyvärr därför 27 januari 2015. Genom detta förfarande stoppade Örebro Kommun därmed en viktig del i dialogen med sina medborgare.Totalt hölls 80 st möten genom åren och viktiga frågor kunde lyftas fram och lösas på ett för medborgarna bättre sätt tack vare områdesgruppens arbete. Bland exemplen finns arbetet att se till att parterna kunde komma överens för att byggandet av bostäder på mejeritomten kunde bli verklighet, synpunkter inför ombyggnation av Norrbyskolan, synpunkter på järnvägsområdet och resecentrum etc, etc.


Miljövandringar i HagabyHagabydagen 


 

   


Vi har genomfört ett antal årliga Miljövandringar i Hagaby. Syftet med Miljövandringen är att uppmärksamma ett antal punkter inom boendemiljön, trafiksäkerhet, buller och miljöfrågor, för att få igång en dialog och kunna diskutera tänkbara lösningar och åtgärder med berörda myndigheter och politiker. Dessutom är det värdefullt att knyta nya kontakter för att kunna diskutera frågorna direkt med beslutsfattarna. Idén till att bjuda in olika representanter kom ursprungligen från en medlem på ett årsmöte. Upp till ett 15-tal deltagare från bland annat Trafikverket, Polismyndigheten, Tekniska Förvaltningen, Miljökontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen, politiker och Hagaby Villaägareförening har genomfört en vandring under ca två timmar.

Bland de områden som uppmärksammats märks klotter, farliga gångpassager, bullervallar, avsaknad av bullerskydd och stängsel längs motorväg och järnväg, biltrafik på cykelbanor, raserade skyddsräcken, lösningsmedelsutsläpp, trafikfällor, nedskräpning och järnvägsbommar som är fällda långa perioder. 


Miljövandringarna har enligt vårt sätt att se det varit mycket framgångsrika och resulterat i ett stort antal åtgärder i området, både stora och små.

Under Hagabydagen är målet är att få Hagabyborna att träffas under trevliga former en höstlördag. Arrangemanget brukar vara välbesökt och uppskattat. Vi startade traditionen 2002 och brukar vanligtvis erbjuda  tipspromenad, lotteri, loppmarknad, servering av fika samt ofta visningar av olika slag. Det har bland annat genom åren varit visningar av luftvärmepumpar, handhavandeövningar av brandsläckare och brandfiltar, trädbeskärning, visning av dekorationsmålning, utställning av motorcyklar samt visning av polisbil för att nämna några exempel. I nuläget är Hagabydagen vilande sedan 2018.